PLAYER.vn | Guku Gaming Mobile Legends Cup Lần 4 | NGÀY 1/3

Updated: Feb 7, 2021Link Youtube:

Ngày thi đấu thứ 1: https://youtu.be/M2ybPtBM3x8

Ngày thi đấu thứ 2: https://youtu.be/zKcUJ9ohvlg

Ngày thi đấu thứ 3: https://youtu.be/zKcUJ9ohvlg


0 views0 comments